სტატისტიკა
ამჟამად საიტზეა: 1 მომხმარებელი

დღეს საიტზე იყო: 1 მომხმარებელიKkonstantine gamsaxurdias “didostatis marjvena”

leqsikoni

 

a

agara _ sadguri sazafxulo /ese ars adgili sayanuri, gina savanaa, gina                                        

         daba _ saba /

avaza (palangi, honiga, kerkali, gno, Cita) _Amtacebeli cxoveli,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

       iyenebdnen nadirobis dros.

avandasti _ wamlis sanayi rodini spilenZisa, gina faiansisa (faifurisa).

avantiuristi _ avanturis wamomwyebi an monawile; uprincipo saqmosani.

avli _ ferfli.

avSani _ balaxovani mcenare iTvleba cxvris karg sakvebad.

azarfeSa _ vercxlis sasmisi, tariani.

azatqmna _ gaTavisufleba.

akloba _ koWlobiT svla.

alali _ aq mtacebeli frinvelis saxeoba.

alani _ osi.

alafi _ samxedro nadavli.

alqimia _ Suasaukuneebis mistikuri moZRvreba.

alya _ sagule maSxalebisaTvis.

amira (g)

amiraxori (g)

amirejibi _ erT-erTi didi moxele saqarTvelos mefis karze, wesrigis

             meTvalyure purobisa da darbazobis dros.

amirCqari _ malemsrbolTa, SikrikTa winamdgomi.

amo _ saamuri.

amrezili _ aRrenili, gajavrebuli, ukmayofilo.

amZuvnebuli _ rac amZuvnda, mag.: ZaRli.

anazdad _ uecrad, moulodnelad.

anwli _Bbalaxovani mcenare, isxams wvril Sav nayofs.

apokalifsi _ qristianuli saeklesio wigni, axali aRTqmis bolos

               darTuli mistikurad winaswarmetyvelebs qveynierebis

               dasasruls.

argani _ sabjeni joxi.

arve _ jogi, fara (Cveulebriv Txisa).

armuri _ nisli, oxSivari

arsTagamgebeli _ RmerTi.

arxegosi _ Tavadi, beladi, mbrZanebeli _ bizantiuri tituli.

asketi _ adamiani, romelic asketizms misdevs / asketizmi _ ukiduresi  

         TavSekaviba; uaris Tqma yovelgvar amqveyniur siamovnebaze.

aspiti _ 1. Zlier Sxamiani gveli. 2. gadat. ityvian av, borot adamianze.

aqelebuli _aqoSinebuli, daRlili.

aRapi _1. wigni, sadac aRiniSneboda eklesiis an monastris SemomwirvelTa

       saxelebi. 2. igivea, rac qelexi. 

aRviri _ mowyobiloba cxenis samarTavad, cxenis Tavze Camosacmeli da

          xelSi dasaWeri Tasmebi (lagmiTurT).

aRixvna _ aiRo.

aRsavlis kari _ eklesiis kankelSi Semavali kari.

ayiro _ mware gogra.

aSriali _ miminos dasaWeri kunWuliani bade.

aCuxCi _ macne samefo amalisa.

axmaxi _ uSnod maRali.

axo _ sayaned gakafuli tye.

ajilRa _ daukodavi ulayi (mamali) cxeni.

amiraxori _ Stalmaisteri, mejinibeTuxucesi qarTuli samefo karis

              garigebisa.

abul_yasimi

alf_arslani

al_haqimi

afrodite _ ZvelberZnuli siyvarulis qalRmerTi.

ababgi giorgi

alanebi

aSot kurapalati

anatolia

anisi

antioqia

abxazeTi

aiasofia

argvi

armazi

artanuji

 

 

 

b

bavli, bavlis gagdeba _ dasageSi qor_Sevardenis pirvelad daWerili                                                         

                         frinveli.

bazieri _ Zv. sp. sanadiro frinvelebis momvleli da mgeSavi.

bazilika _ laT. wagrZelebuli swori ugumbaTo taZari, gavrcelebuli 

           iyo antikur xanasa da Sua saukuneebSi.

bairamoba _ mazdianuri dResaswauli.

balavari _ gaTlili lodi, saZirkvelSi kedlis sayrdebi an saerTod

            saZirkveli.

balTa _ sartyelis Sesakravi an samkauli, romelsac saCxvleti ara aqvs.

bangi _ gamabruebeli, Zilis momgvreli wamali.

banduli _ mTaSi sasiarulo qalamani, romelsac Ziri Wvrili RvediT

            aqvs dawnili.

baraki _ xis saxeldaxelo nageboba (droebiT sacxovreblad).

bareliefi _ brtyel zedapirze gamoyvanili amoburculi skulpturuli

              gamosaxuleba.

begTari (beqTari) _ meomris jaWvis perangi.

bediTi _badukuRmarTi, ubeduri.

bengalis cecxli _ peroteqnikuri narevi, romelic iwvis kaSkaSa (TeTri        

                    an Fferadi) aliT.

berikaoba _ Zveli, warmarTuli droidan momdinare xalxuri TamaSoba.

             imarTeboda yvelieris kviraSi.

bexreka _ beberi, gamxdari.

birka _ zogierTi balaxis nayofi.

blondi _ abreSumis Txeli badura qsovili, ixmareboda Zvelad.

bokveri _ vefxvis an lomis lekvi.

bomoni _ sakerpe

bora _ 1. mozrdili mtacebeli frinveli, Zeras msgavsi. 2. erTgvari 

        frTosani mweri.

borani _ erTmaneTTan SeerTebuli ori brtyelZiriani navi.

borio_ CrdiloeTis Zlieri civi qari.

boZali _ 1 (Zv.) orwvera isari. 2. (kuTx.) orlapa xe.

bJiti _ igivea, rac WuWuli (ixvis, batis naSieri).

brawi _ (kuTx.) niSnis mogeba.

buki _ didi sayviri.

bukinisti _ Zveli wignebiT movaWre.

buni _ 1.droSis an Subis tari. 2. igivea, rac xanjlis buniki.

badaxSanis lali _ wiTeli feris Zvirfasi qva, momdinareobs qalaqis  

                    saxelwodebidan.

basil keisari

basilisk kuleiba

baxusi _ berZnul_romauli miTologiis Rvinisa da drostarebis RmerTi.

bagrat III kurapalati

bagrat IV kurapalati

bagrationi

barda skliarosi

barda foka

buRa Turqi

bagineTi

badaxSani _ qalaqi sparseTSi.

bizantioni _ konstantinepoli

biTinia

basiani

baRdadi

bedia

 

 

 

g

gabangva _ gabrueba

gabolvili _ rac gaboles, an gaibola. aq gabolvili (Sebolili) ospis

              SeWamandi.

gazuzuli _ gawuwuli.

gamokverili _ kveris (uros) cemiT gamoyvanili.

gamoxurvebuli _ did sicxeSi gamotarebuli.

gamwed sma _ didxans, bevris sma.

ganmgeTuxucesi _ Tanamdeboba samefo karze, ekonomikis ministri.

gardavlena _ gadasvla (sulTa gardavlena).

garRveuli (garRveuliviT dabarbacda) 370 _

gafifinebuli _ igivea, rac gapipinebuli, piramde savse.

gaCxibva _ grZneuli saSvalebebiT gaTvalva, monusxva.

gaxsnileba _ marxvis dasruleba.

geja _ molke gulamoTlili mori, ixmareboda sakvebis Casasxmelad,

       sarecxis gasarecxad da a.S.

gvelcemoli _visac an rasac gveli eca, swrafad, uecrad.

gvimra _ uyvavilo sporovani mcenare, aqvs didroni dakbiluli foTlebi.

gziri _ soflis moxele, mamasaxlisis xelqveiTi, Sikriki.

girvanqa _ Zveleburi wonis erTeuli. udris 409,5 grams.

giSeri _ fasiani qvanaxSiris saxeoba, Savi da mkvrivi. misgan akeTeben

          samkaulebs.

glaxaki _ 1. maTxovari. 2. laCari, mxdali.

glicinia _ xviara mcenare.

gniasi _ xmauroba , Jriamuli.

godoli _ mrgvali nageboba (“koSki maRali _ saba”). cixis irgvliv

           amzadebdnen aseTs, oTxs an eqvss.

goleuli _ fiWiani Tafli.

gombio _

gomiji _ usafuvro da umarilo mrgvali puri, naRverdalSi gamomcxvari.

gomuri _ igivea, rac gomi. msxvilfexa rqiani pirutyvis sazamTro miwuri

          sadgomi.

gonio _ sworkuTxa saxazavi. ixmareba sadurglo_samSenebloi saqmeSi.

gorda _ molke xmali.

gormaxi _ igivea, rac gora, goraki, mrgvalad amaRlebuli adgili.

grifoni _ ant. miTologiaSi: fantastikuri frinveli lomis taniT,

           arwivis frTebiT, arwivis an lomis TaviT, lomarwiva.

gudroni _

guTani gadavida caze 248 _

guTnisdeda _ miwis muSa, romelic xvnisas ukan misdevda guTans da

               xeliT awesrigebda mis gezs, xvnis siRrmes da sxvas.

gularZniloba _ orguloba, garyvniloba.

guliami _ arabuli jarebis oficeri.

gundruli _ surnelovani nivTiereba, akmeven RvTismsaxurebis dros.

gorganis zRva ll girkanis zRva _ kaspiis zRva.

gelaTi

giorgi_laSa

giorgi IO

 

 

 

d

dabebkili _ dakerebuli.

dablondili _ daxazuli (ix. blindi).

dabuSva _ sabasTan dabuJeba. aq daWra. “SuSanikis wameba” _ dasieba.

dagelavda _ daqroda, danavardobda.

daTvouli _ safrTxobela, daTvebis dasafrTxoblad agebuli.

daTqerili _ gaTelili, datkepnili.

dakbiluli _ aq dakbenili.

dakodili _ daWrili.

dalali (Tmisa) _ grZeli nawnavi.

damwyalobneba _ Sevedreba, dalocva, kurTxeva.

darbaziseri _samefo sabWo.

darbazoba _ oficialuri miReba samefo karze.

dasturi _ xevsurTa xaris msaxuri.

datvifruli _ rac datvifres (tvifri_ raime masalaze pirukuRma 

               amoburculi gamosaxuleba anabeWdis misaRebad).

dafanCvluli _ balniani, banjgvliani.

dafaxuleba _ daxamxameba.

dafdafi _ igivea, rac doli.

daRrevili _ dabrecili.

dayoreba _ 1. yore_qvis da mis grova. 2. utalaxod, ukarod nagebi qvis

            kedeli. daxvaveba.

dayorebuli _ aq dagorebuli.

dayunculebuli _ ukana fexebze Camjdari.

dgami _ aveji.

dedawuli _ col_Svili, ojaxi.

dekanozi _ 1. qarTuli qristianuli eklesiis ufrosi mRvdeli.

            2. saqarTvelos mTianeTs zog kuTxeSi _ xatis msaxuri.

dekeuli _ furi 1-dan 2 wlamde, pirvel xbos mogebamde.

demoni _ boroti suli, eSmakeuli.

derviSi _ Raribi musulmani beri.

despani _ elCi.

dvrinva _ luduni (sahentis laris gamocemuli xma).

dvrini _ simReris dabali (meore) bani.

diakoni (diakvani) _ eklesiis msaxuri, mRvdelis TanaSemwe.

dibi _ igivea, rac farTa, Zvirfasi qsovili.

didoeTi, didoni _ erT-erTi tomi kavkasiaSi.

didroa _ wyaldidoba.

dilegi _ cixe-koSki, romlis Ziris nawili gamoyenebuli iyo

          sapyrobiled.

dinari _ fulis erTeuli, Zvel arabuli. 15 dirhemi tolia erTi oqros  

          dinerisa.

dindgeli _ skis Savi cveli.

dogma _ debuleba, romelic dasabuTebuli ar aris da romelsac brmad

         ukritikod iReben.

domestilki _ bizantiis samxedro olqis (sul ori iyo) mmarTveli,

               keisris adiutanti.

dori _ zurgis misayudebeli an sajdomi baliSi.

doSaki _ bumbulis sqeli leibi.

dromoni _ saomari navi.

druzebi _ erT-erTi arabTa tomi.

drungari _ bizantiuri flotis ufrosi.

duka _ bizantiuri xarisxi.

duJi _ qafad gadmosuli nerwyvi, pirze momdgari qafi.

dalmatika _ bizantiel imperatorTa da dedofalTa erTgvari samosi.

drahkani _ falauri 400 g. oqro.

dmanisi _ axla naqalaqevi, ZvelTaZveli qalaqi.

 

 

eE

ezmana _ esizmra.

ezos noZRvari _ mefeTa, feodalTa sasaxleebis didi moxele, sameurneo,

                  xanac samxedro saqmeTa gamrige.

eTiketi (etiketi) _ Tavis daWerisa da Tavazianad qcevis wesebi

ekvderi _ mcire samrewcelo (saba).

elvis lekuri _ elvis klaknili (lekuri xanjali, civi iaraRis saxeoba).

enkenisTve _ seqtemberi.

ergasi _ ormocdaaTi.

erdo _ 1. banSi Suacecxlis Tavze amoWrili adgili, aqvs sarkmeli da

        sakvamuris daniSnuleba. 2. igivea, rac bani.

erTnaviani _

erqvani _ guTani an guTnis saxeluri.

etrati _ sagangebod damuSavebuli tyavi, romelic Zvelad sawer masalad     

          ixmareboda.

efuTi _ Teorofiuri wigni.

eqstazi _ ukiduresi avadmyofuri aRtaceba, Tavdaviwyebamde misuli

          aRfrTovaneba, aRtaceba.

eSvi _ hqvia rogorc Roris RoWs (kbils), ise gareul taxs.

eCo _ xis saTleli iaraRi, pirbrtyeli da ToxiviT moxrili, naforebs

      isvris mTlelisken.

eji _ manZilis sazomi erTeuli, daaxloebiT 4-5 kilometri.

exi _

erosi _ ZvelberZnuli RmerTi siyvarulisa, henias da horosis vaJi.

ekbatana _ qalaqi iranSi, warsulSi _ iraneli Sahebis sazafxulo 

           rezidencia.

 

 

 

v

vada (xmlisa) _ xmlis tari, xelis mosavlebi.

varSamangi _ Tavsaxvevi (saba).

vaSkarani _ ese zogadi saxeli ars yovelTa.

vahvle meserbun! _ kia Cems Tavs! (osuri).

vegetacia _ mcenaris sasicocxlo moqmedeba, misi zrdis procesi.

verZi _ mamali cxvari, erT-erTi zodiaqos sazeli.

vestarxi _ bizantiuri xarisxi.

vigri _ zRvis Tevzi (saba). aq niangi.

virgla _ didi uSno, tlanqi da Tan briyvi.

vaspurakani _ bizantiis imperiis provincia.

varZia _ Suasaukuneebis (XII_XIII) kldeSi nakveTi qalaqi.

vaxtand gorgasali, saqarTvelos mefe Vs, Tbilisis damaarsebeli.

 

 

 

z

zadi _ nakli, wuni.

zanduki _ igivea, rac skivri, Zvelad niSnavda wignis sarCevs.

zanzalaki _ patara zari.

zaradxana _ iaraRis sawyobi, arsenali.

zarafxana _ 1. saxli, sadac zarafi fuls axurdavebda da sesxad

             aZlevda. 2. saxli, sadac fuls Wridnen.

zaradxanis uxucesi _ iaraRis sawyobis gamgebeli, arsenalis ufrosi.

zarmeli _ samxari, Wamis rigi.

zegani _ vake adgili mTaze, maRlobze (zR.vis donidan 200m. simaRlesa da

         metze).

zednadebi _ (aq) Tanmimyoli, damatebuli, zed dadebuli.

zebi _ 1. erTad darTuli orgvari Zafi an Zafi da sirma. 2. erTgvari smira (Zafi da sirma erTad SerTuli, qsovili aseTi Zafisa).

zeTavi _ (aq) zemo nawili.

zemdegi _ (aq) samuSaos meTvalyure.

zma _ galeqsil TqmaSi SerTuli ori iseTi mosazRvre sityva, romelTa

      SeerTebiT gamodis axali sityvebi.

zmaneba _ sizmari, molandeba, moCveneba.

zorti _ qsovilis viwro zoli, zonari, romliTac ikraven tanisamosis

          ama Tu im nawils.

 

zuTxi _ igive TarTi,  Tevzis saxeoba, aqvs gemrieli xorci, qviriTisagan                                                                                                                  

        amzadeben xizilalas.

zuni _ bruni, godebis bani (saba)

zurguli _ zuTxis, oragulis da zogi sxva Tevzebis zurgis anaWeri, damarilebuli da mzeze gamomSrali.

zuCi _ meomris rkinis qudi.

zRvauri _ zRvis mxridan monaberi Zlieri qari.

zRude _ rames dascavad Semovlebuli kedeli, Robe da misTana.

zRurbli _ karis qveS gadasasvlelad dadebuli dare.

zemele _

zedazeni – adgili mcxeTidan Crd. aRmosavleTiT aragvis piras, amJamad  

           iqaa ioane zedaznelis dros agebuli taZari.

 

 

 

T

Tavani _ sxveni.

Taveli _ zogierTi marcvlovanis yvaviledi an saxelwodeba yovelgvari  

          TavTavisa.

TavTuxi _ xorblis jiSi.

Tavla _ cxenebis sadgomi nageboba, sakinibo.

Talgami _ orwliani bostneuli mcenare.

Talxi _ Savi, samgloviaro feri an aseTi feris samosi.

Tanamecxedre _ coli, meuRle (cxedari Zv. _ sawoli. sawolis moziare).

Tanamosaydre _ (saydre Zv. taxti) taxtis mpyrobeli viRacasTan erTad.

TeTryirmiza _ TeTr-wiTeli (yirmizi _ wiTeli).

Telgami _

Tela _ Zvirfas merqniani xis jiSi.

Temri hindi

Teqa _ 1. nabdisagan Sekerili zeda tansacmeli. 2. igivea rac nabadi.

Tequri (iabo, Waki)

TibaTve _ ivnisi (sabasTan ivliasia).

TiTistari _ 1.Tavsa da boloSi wvrili, SuaSi gamsxvilebuli Cxiri, romliTac Zafs arTaven. 2. sarTavi manqanis nawili.

TiTrima (TiTrimebi) _ tansacmlis mosarTavi.

TimTima _

Tori _ sxeulis dasafaravi javSani, abjari.

ToqalTo _ unagiris qveS cxenis zurgze dasafeni qeCa.

Toxli _ cxvari eqvsi Tvidan erT wlamde.

Triaqi _ opiumi, rarkotikuli saSualeba.

Triaqfaruxi _

TuTmazi _ egviptis faraoni.

Tungi _ spilenZis viwroyeliani WurWeli.

TqeSi _ didi wvima, Tavsxma.

Tqori (Tqoravda) _ wvrili wvima (wvrilad wvimda, crida).

Txle _ Rvinis danaleqi.

Tebai (Tebe)

Tuxarisi _ cixe zemo qarTlsa, Woroxis piras.

TavmoTne, TvmoTneoba

Turqebi _ tartarebisAtomis xalxi, velad dadiodnen VII_VIIIss.

 

i

iabo _ dakodili cxeni, lafSa.

iagundi _ Zvirfasi qva wiTeli an lurji ferias.

iavaryofa _ aoxreba, akleba, ganadgureba.

iara _ Wriloba, wyluli.

iaspi _ Zvirfasi qva mowiTalo, kvarcis saceoba. eSmakis qva.

iafuxi _ Taflisagan Semzadebuli lelango, namcxvari.

iaxsari _ TuSebis, fSavebisa da xevsurebis Zveli warmarTuli RvTaeba.

ina _ 1. buCqi, romlisaganac amzadeben wiTel saRebavs. 2. Tavad es 

      saRebavia

ingilo _saingilos (azerbaijanis teritoria) mkvidrni.

iogi _ (aq) saxsari (xevsuruli dialeqti).

irao _ 1. narnarad, mdored frena. 2. upatrono, dakarguli (saqoneli). 3.  

       Frinveli.

irse _ cis mSvildi berZnulad (saba), cisartyela.

isrimi _ mkvaxe, umwifo yurZeni.

ifani _ saSualo simaRlis an maRali xe.

iqedne _ ese gveli ram ars, saSo ara aqvs da piriT       ,Svilni mucels

         gamosWamen da egre gamovlen.

iTvalisi

iakobi _ bibliaSi moTxrobilia, rom iakobi RmerTs Seeyara udabnoSi, ver icono da SeeWida.

ieremia _ ebraelTa bibliuri winaswarmetyveleba.

 

 

 

k

kakanaTi _ Citis maxe.

kakuti _ marcvleulis safSveni (sacexvi) xelkavi (ician imereTSi).

kalmaxi _ Savi da wiTelxalebiani Tevzi, oragulis jiSisa, icis mTis

           mdinareebsa da maRalmTian tbebSi.

kalmuxi _ cxvris erTgvari tyavi, kalmuxis quid _ am tyaviT Sekerili

           qudi.

kamara _  Senobis kedlebis, svetebis da misT. zeviTa nawilebis

          SemaerTebeli gadamxuravi nageboba, Cveulebriv rkaliseburi.

nkeli _ eklesiaSi CarCoebiani tixari, Cveulebriv xatebiT Semkuli,

          romelic gamoyofs sakurTxevels.

kaparWi _ isrebis Casawyobi bude, isrebis qarqaSi.

karabandi _ 1. Zveleburi samkurnalo wigni. 2. astrologiuri

            sawinaswarmetyvelo wigni.

karauli _ saxedari viri (saba).

karis alagi _ zRurbli.

karnizi _ 1. horizontaluri Sverili Senobis karis, fanjris Tavze.

           2. (arq.) antablementis zeda nawili.

katabarda _ tyeebSi gavrcelebuli buCqi, aqvs grZeli gluvi Rero da

             TeTri yvavilebi.

katarRa _ Zv. saomari navi. axl. patara gemi mokle manZilze samgzavrod,

          kateri.

katepani _ bizantiuri xarisxi.

kaJi _ Zalian magari qva. ukeTebdnen kevrs.

kaCxa _ kapebiani sakidari.

kaWaWi _ gamxmari Rero maRali msxvilReroiani balaxisa, mzesumziris,

         simindisa dasxv.

kbode _ miudgomeli, kldovani napiri zRvisa, mdinarisa.

keTri _ kanis mZime gadamdebi sneuleba, iTvleba ukurneblad. Zvelad

         uwodebdnen ganborebis salmobas.

keisari _ (g)

k

ნანახია: 3643-ჯერ
კომენტარები: 0