სტატისტიკა
ამჟამად საიტზეა: 1 მომხმარებელი

დღეს საიტზე იყო: 18 მომხმარებელი2011 - 2012 სასწავლო წლის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების საგამოცდო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა

პროგრამის შინაარსი

ქართული სალიტერატურო ენა და მისი განვითარების საფეხურები;

სიტყვა, მისი პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობა; სინონიმები, ომონიმები,

ანტონიმები, პარონიმები, დიალექტიზმები, არქაიზმები, ნეოლოგიზმები, ნასესხები

სიტყვები, ბარბარიზმები; მყარი შესიტყვებები; წარმოქმნილი და ძირეული

სიტყვები; მარტივი და რთული სიტყვები;

სტილის რაობა; სიტყვათა შერჩევა მნიშვნელობის მიხედვით; პარონიმები,

სტილისტური ხარვეზები: ტავტოლოგია, კალკი, ატროფია (სიტყვის გამოყენება

არაზუსტი მნიშვნელობით).

მორფოლოგია: მეტყველების ნაწილება, მათი წარმოებისა და ფორმაცვალების

ძირითადი საკითხები.

სინტაქსი: წინადადება; სინტაქსური ურთიერთობის სახეები; წინადადების სახეები;

წინადადების წევრები; ქვემდებარისა და შემასმენლის ურთიერთობა რიცხვის

მიხედვით; წინადადებების კლასიფიკაცია შინაარსისა და აგებულების მიხედვით;

მარტივი შერწყმული წინადადება და რთული წინადადება; თანწყობა და ქვეწყობა;

პირდაპირი და ირიბი ნათქვამი;

მართლწერის საკითხები.

სასვენ ნიშანთა ხმარების წესები.

ტექსტები:

1. იაკობ ხუცესი _ "შუშანიკის წამება".

2. იოვანე საბანისძე _ "აბო თბილელის წამება".

3. გიორგი მერჩულე _ "გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება" (სასკოლო შემოკლებული ვარიან-

ტი).

4. შოთა რუსთველი _ "ვეფხისტყაოსანი" ("ვეფხისტყაოსნის" სასკოლო გამოცემა ნ.

ნათაძისა): "დასაწყისი", "ამბავი როსტევან არაბთა მეფისა", "როსტევან მეფისაგან და

ავთანდილისაგან ნადირობა", "ნახვა არაბთა მეფისაგან მის ყმისა ვეფხისტყაოსნისა",

"თინათინისაგან ავთანდილის გაგზავნა მის ყმის საძებრად", "ამბავი ავთანდილისა,

ასმათს რომ ეუბნების ქვაბშიგან", "შეყრა ტარიელისა და ავთანდილისა", "ტარიელისაგან

თავის ამბის მბობა, ოდეს ავთანდილს უამბო", "ამბავი ტარიელის გამიჯნურებისა,

პირველ რომ გამიჯნურდა", "წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარელსა თანა მიწერილი

პირველი", "წიგნი ტარიელისა საყვარელსა თანა მიწერილი პირველი", "წიგნი

ტარიელისა ხატაელთა თანა და კაცის გაგზავნა", "ნესტანისაგან ტარიელის ხმობა",

"წიგნი ხატაელთა მეფისა, ტარიელის წინაშე მოწერილი", "ტარიელისა და ნესტანის

პირისპირ შეყრა", "ტარიელისაგან ხატაეთს წასლვა და დიდი ომი", "წიგნი ტარიელისა

ინდოთ მეფის წინაშე და გამარჯვებით შემოქცევა", "წიგნი ნესტან-დარეჯანისა

საყვარელსა თანა მოწერილი", "წიგნი ტარიელისა საყვარელსა თანა მიწერილი", "რჩევა

ნესტან-დარეჯანის გათხოვებისა", "ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანის თათბირი და

გამორჩევა", "ხვარაზმშას შვილის ინდოეთს მოსლვა საქორწილოდ და ტარიელისაგან

მისი მოკლვა", "ამბის ცნობა ტარიელისაგან ნესტან-დარეჯანის დაკარგვისა", "ამბავი

ნურადინ-ფრიდონისა, ოდეს ტარიელ შეეყარა", "ფრიდონისაგან ნესტან-დარეჯანის

ამბის მბობა", "ამბავი ავთანდილის არაბეთს შექცევისა", "დათხოვა ავთანდილისა

როსტევან მეფესთანა და ვაზირის საუბარი", "ანდერძი ავთანდილისა როსტევან მეფის

წინაშე, ოდეს გაიპარა", "ლოცვა ავთანდილისა", "პოვნა ავთანდილისაგან დაბნედილის

ტარიელისა", "მბობა ტარიელისაგან ლომ-ვეფხის დახოცვისა", "ამბავი ავთანდილისაგან

გულანშაროს მისლვისა", "ფატმანისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა", "ამბავი ნესტან-

დარეჯანისა ქაჯთაგან შეპყრობისა", "წიგნი ფატმანისა ნესტან-დარეჯანის წინაშე_მიწერილი", "წიგნი ნესტან-დარეჯანისა ფატმანთანა", "წიგნი ნესტან-დარეჯანისა

საყვარელთან მიწერილი", "წიგნი ავთანდილისა ფრიდონთან მიწერილი", "თათბირი

ნურადინ-ფრიდონისა", "თათბირი ავთანდილისა", "თათბირი ტარიელისა",

"დასასრული".

5. სულხან-საბა ორბელიანი _ "სიბრძნე-სიცრუისა": დასაწყისი (სიტყვებამდე: "...და

შვილისა სიმწარემან აღმაშფოთა"), სასახლეში ჯუმბერის მისვლის ეპიზოდი ("მოახსენა

ლეონ... ქვა და ოქრო სწორია კაცთათვის"); იგავ-არაკები: "მეფე და მხატვარი", "მოძღვარი

მელი", "უსამართლო შირვან-შაჰ", "მაოხრებელი მკვდარი", "ორმოში ჩაგდებული მეფე",

"თვალხილული და უსინათლო", "კუ და მორიელი", "კაცი და გველი", "კეთილი გველი",

"გლახა და მდიდარი", "მოხერხებული არაბი", "აქლემი და ვირი", "მოტირალი და

მოცინარი", "მეფე და მისი შვილი".

6. დავით გურამიშვილი _ "დავითიანი": "სწავლა მოსწავლეთა", "ქართველთ უფალთა

მეგვარტომობის იგავი" (ბოლო ექვსი სტროფი), "მოთქმა ხმითა თავ-ბოლო ერთი",

"ქართველთა და კახთაგან თავიანთ უფალთად შეორგულება", "საწყაულის მოწყვა

ღვთისაგან", "დავით გურამისშვილის ლეკთაგან დატყოება", "ოდეს დატყოებულმან

ურჯულოს ქვეყანას საყვარლის სახე და სურათი ვეღარა ნახა, ამისი მოთქმა

დავითისაგან", "ტყვეობითგან გაპარვა დავითისა", "შველა ღვთისაგან დავითისა.

ტყვეობიდან გამოსვლა სარუსეთოში", "დავით გურამისშვილისაგან საწუთოს სოფლის

სამდურავი", "მეფის ვახტანგის ამიერ სოფლით მიცვლა და ქართველთ თავადთა და

აზნაურთა რუსთ ხელმწიფის სამსახურში განწესება", "საფლავის ქვაზედ დასაწერი".

7. გრიგოლ ორბელიანი _ ლექსი: "თამარ მეფის სახე ბეთანიის ეკლესიაში".

8. ნიკოლოზ ბარათაშვილი _ ლექსები: "არ უკიჟინო, სატრფოო...", "მერანი", "რად ჰყვედრი

კაცსა...", "ფიქრნი მტკვრის პირას", "შემოღამება მთაწმინდაზე", "ხმა იდუმალი", "სულო

ბოროტო"; პოემა "ბედი ქართლისა".

9. ილია ჭავჭავაძე _ ლექსები: "ბედნიერი ერი", "პოეტი", "ჩემო კალამო"; პოემები:

"განდეგილი", "აჩრდილი" _ VII თავი; მოთხრობები: "კაცია-ადამიანი?!", "მგზავრის

წერილები", "ოთარაანთ ქვრივი"; სტატია "რა გითხრათ, რით გაგახაროთ?"

10. აკაკი წერეთელი _ ლექსები: "განთიადი", "პოეტი", "რაც არ იწვის, არ ანათებს"; პოემა

"გამზრდელი".

11. ალექსანდრე ყაზბეგი _ მოთხრობა "ხევისბერი გოჩა".

12. ვაჟა-ფშაველა _ ლექსები: "ჩემი ვედრება", "რამ შემქმნა ადამიანად", "სოფლისა წესი ასეა",

"ღამე მთაში", "ბევრი ვიფიქრე ძალიან..."; პოემები: "ალუდა ქეთელაური", "ბახტრიონი",

"სტუმარ-მასპინძელი", "გველის მჭამელი", "სინდისი"; პუბლიცისტური წერილი

"კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი".

13. დავით კლდიაშვილი _ მოთხრობა "სამანიშვილის დედინაცვალი".

14. ნიკო ლორთქიფანიძე _ მოთხრობები: "შელოცვა რადიოთი", "თავსაფრიანი დედაკაცი".

15. ლეო ქიაჩელი _ მოთხრობა "ჰაკი აძბა".

16. კონსტანტინე გამსახურდია _ რომანი "დიდოსტატის მარჯვენა".

17. მიხეილ ჯავახიშვილი _ რომანი "ჯაყოს ხიზნები".

18. გალაკტიონ ტაბიძე _ ლექსები: "ბავშვები კაფეში", "თოვლი", "ლურჯა ცხენები",

"მთაწმინდის მთვარე", "სილაჟვარდე ანუ ვარდი სილაში", "შერიგება".

19. ტიციან ტაბიძე _ ლექსები: "მეწყერი მეწყერს", "მე ყაჩაღებმა მომკლეს არაგვზე".

20. პაოლო იაშვილი _ ლექსი "წერილი დედას".

21. ვალერიან გაფრინდაშვილი _ ლექსები: "პროვინციალური გაზაფხული", "სანტიმენტა-

ლური ტრიოლეტი".

22. კოლაუ ნადირაძე _ ლექსი "25 თებერვალი, 1921 წელი".

23. გიორგი ლეონიძე _ ლექსები: "მეცამეტე საუკუნე", "ყივჩაღის პაემანი".

24. გურამ რჩეულიშვილი _ მოთხრობები: "ნელი ტანგო", "მუნჯი ახმედი და სიცოცხლე".

25. ანა კალანდაძე _ ლექსები: "ლაჰილზე ისევ...", "ფეხი დამადგით..."

26. რევაზ ინანიშვილი – "სამი ნოველა".

27. ოთარ ჭილაძე _ ლექსი "როდესაც ასე ახლოა გრემი"; ნაწყვეტი რომანიდან "ყოველმან

ჩემმან მპოვნელმან" (XII კლასის სახელმძღვანელოში მოცემული ეპიზოდი)

28. ჯემალ ქარჩხაძე _ მოთხრობა "იგი".

29. გურამ დოჩანაშვილი _ მოთხრობა "კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა".

30. ნუგზარ შატაიძე – მოთხრობა "კაპიკი გაკაპიკებულა, ანუ ევროპაში რა მინდოდა".

31. ბესიკ ხარანაული – ლექსები: "ხეები", "სად არიან შვილები, შვილები სად არიან

ნანახია: 3525-ჯერ
კომენტარები: 0